ការរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនៅការិយាល័យសាខាពារាំង។

កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី បានរៀបចំកម្មវិធីផ្តល់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនៅការិយាល័យសាខាពារាំង។ ជាផ្នែកមួយនៃការ ផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មានបំណងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អតិថិជនអំពីការសន្សំ របៀបជូនដំណឹងពីការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា ឬកង្វល់លើសេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកខ្លះនៃការបង្កើតប្រាក់ចំណូលពីអាជីវកម្មផងដែរ។ កម្មវិធីមានអតិថិជនចូលរួមចំនួន ២៥នាក់ (ប្រុស ០៥ នាក់ និងស្រ្តី ២០នាក់)។