អាជ្ញាប័ណ្ណ

ម៉ាក់ស៊ីម៉ាត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មលើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ