របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

សូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍នូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ។ របាយការណ៍នេះមានទិន្នន័យ ព្រឹត្តិការនិងបុគ្គលសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំមុនៗ ។ ហើយក៏រួមបញ្ចូលផងដែលនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍ថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងបញ្ជីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាជិកថ្នាក់គ្រប់គ្រងកំពូល។

អ្នកអាចជ្រើសរើសរបាយការណ៍មួយចេញពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំខាងក្រោម (PDF file format) សម្រាប់ព័ត៌មានដែលសំដៅលើឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ:

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៧