របាយការណ៍សវនកម្ម

សូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍នូវរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា។ របាយការណ៍នេះមានទិន្នន័យ ព្រឹត្តិការនិងបុគ្គលសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំមុនៗ ។ ហើយក៏រួមបញ្ចូលផងដែលនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍ថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងបញ្ជីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាជិកថ្នាក់គ្រប់គ្រងកំពូល។

អ្នកអាចជ្រើសរើសរបាយការណ៍មួយចេញពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំខាងក្រោម (PDF file format) សម្រាប់ព័ត៌មានដែលសំដៅលើឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ:

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០២១

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០២០

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៩

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៨

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៧

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៦

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៥

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៤

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៣

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១២

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១១

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១០

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០០៩

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០០៨

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០០៧