របាយការណ៍សវនកម្ម

សូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍នូវរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា។ របាយការណ៍នេះមានទិន្នន័យ ព្រឹត្តិការនិងបុគ្គលសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំមុនៗ ។ ហើយក៏រួមបញ្ចូលផងដែលនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍ថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទៅកាន់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងបញ្ជីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាជិកថ្នាក់គ្រប់គ្រងកំពូល។

អ្នកអាចជ្រើសរើសរបាយការណ៍មួយចេញពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំខាងក្រោម (PDF file format) សម្រាប់ព័ត៌មានដែលសំដៅលើឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ:

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០២៣

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០២២

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០២១

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០២០

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៩

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៨

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៧

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៦

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៥

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៤

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១៣

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១២

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១១

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០១០

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០០៩

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០០៨

របាយការណ៍សវនកម្ម ២០០៧